Nawigacja

Justyna Wenta

Rozkład materiału nauczania dla klasy VI Szkoły Podstawowej

To jest Twój tekst, możesz go z

Rozkład materiału nauczania dla klasy VI Szkoły Podstawowej

Opracowany na podstawie programu „Matematyka z plusem”

Nr DKOW – 5002 – 37 /08

(Tematy z (*) są to tematy nieobowiązkowe )

 

DZIAŁ

NR LEKCJI

TEMAT

UWAGI

Liczby wymierne

(nieujemne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczby na co dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczby wymierne (dodatnie i ujemne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procenty*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figury na płaszczyźnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola wielokątów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figury przestrzenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażenia algebraiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równania i nierówności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcje geometryczne*

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8/9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17/18.

19.

20/21.

22.

23.

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

7.

9.

10.

11.

 

 

1.

2.

3.

4/5.

6/7

8/9

 

10.

 

11/12.

 

13.

14/15.

 

16.

17.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6/7.

8/9.

10.

11.

 

1.

2.

 

3.

4.

5.

6/7.

 

8.

9.

10.

11.

12/13.

 

 

1.

2.

 

3.

 

4/5.

6.

7/8.

9/10.

 

 

1.

2.

3.

4.

5/6.

7.

8.

9.

10.

11.

 

12.

13/14.

 

 

1.

2/3.

4/5.

6/7.

 

8/9.

10/11.

12.

13.

14/15.

 

 

1/2.

3/4/5.

6/7.

 

8/9.

 

10/11.

 

12/13/14

 

15.

16/17.

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10/11.

 

Lekcja organizacyjna.

Działania na liczbach naturalnych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych.

Mnożenie ułamków dziesiętnych.

Dzielenie ułamków dziesiętnych.

Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych- zadania.

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Potęga o wykładniku naturalnym.

Ćwiczenia w potęgowaniu liczb.

Przykłady pierwiastków.(*)

Działania na ułamkach zwykłych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.

Działania łączne na ułamkach zwykłych.

Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Zapisywanie liczb w postaci rozwinięć dziesiętnych.

Zaokrąglenia rozwinięć dziesiętnych.

Praca klasowa.

Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

Kalendarz i czas.

Jednostki długości i jednostki masy.

Skala na planach i mapach.

Wykorzystywanie kalkulatora w zadaniach.

Graficzne przedstawienie danych i odczytywanie informacji.

Rozwiązywanie zadań tekstowych typu „Droga”

Rozwiązywanie zadań tekstowych typu” Prędkość”

Rozwiązywanie zadań tekstowych typu „Czas”

Praca klasowa.

 

 

 

Liczby dodatnie i liczby ujemne.

Porównywanie liczb całkowitych.

Wartość bezwzględna liczby.

Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.

Obliczanie wartości wyrażeń, w których występują liczby całkowite.

Działania na liczbach wymiernych dodatnich i ujemnych.

Obliczanie wartości wyrażeń z uwzględnieniem

 

kolejności wykonywania działań.

Obliczanie potęg liczb wymiernych.

Rozwiązywanie zadań różnych z zastosowaniem działań na liczbach wymiernych.

Praca klasowa.

Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

Procenty i ułamki.

Zamiana procentów na ułamki.

Zamiana ułamków na procenty.

Rodzaje diagramów.

Odczytywanie i rysowanie diagramów.

Obliczanie procentu danej liczby.(*)

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Praca klasowa.

Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

 

Rodzaje kątów.

Rysowanie kątów o zadanych miarach. Mierzenie kątów.

Obliczanie miar kątów.

Rodzaje trójkątów.

Własności kątów w trójkątach.

Rodzaje czworokątów, własności kątów w czworokątach.

Koła i okręgi.

Odbicia lustrzane.(*)

Oś symetrii figury.(*)

Rozpoznawanie figur osiowosymetrycznych.(*)

Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

 

 

 

Obliczanie pól i obwodów prostokątów.

Wyznaczanie pól prostokątów o różnych  jednostkach (mm2, cm2, dm2, a, ha, itp.).

Rozwiązywanie zadań tekstowych dotyczących obliczeń pól prostokąta.

Obliczanie pól i obwodów równoległoboku i rombu.

Obliczanie pól i obwodów trójkątów.

Obliczanie pól i obwodów trapezów.

Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

 

Prostopadłościany i sześciany.

Graniastosłupy proste.

Pole powierzchni graniastosłupa prostego.

Objętość graniastosłupa prostego.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z graniastosłupów.

Rodzaje i własności ostrosłupów.

Siatki i modele ostrosłupów.

Rozwiązywanie zadań tekstowych z ostrosłupów.

Podstawowe własności stożka , walca i kuli.

Stożki, walce i kule- rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych.

Utrwalenie wiadomości.

Praca klasowa. Omówienie i poprawa pracy klasowej.

 

 

 

Przykłady wyrażeń algebraicznych.

Zapisywanie wyrażeń algebraicznych.

Obliczanie wartości  wyrażeń algebraicznych.

Sumy algebraiczne. Składniki sum. Zapisywanie sum na różne sposoby.

Redukcja wyrazów podobnych.

Mnożenie i dzielenie sum algebraicznych przez liczby.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości.

Praca klasowa i jej omówienie.

 

 

Zapisywanie równań. Liczba spełniająca równanie.(*)

Rozwiązywanie równań.(*)

Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych za pomocą równań.

Rozwiązywanie zadań tekstowych typu droga-prędkość-czas.

Zapisywanie nierówności. Liczba spełniająca nierówności.

Rozwiązywanie nierówności. Zaznaczanie na osi liczbowej zbioru liczb spełniających nierówność.

Powtórzenie wiadomości.

Praca klasowa i jej omówienie.

 

 

 

Przenoszenie odcinków.

Konstrukcja trójkąta o danych bokach.

Środek odcinka.

Proste prostopadłe.

Proste równoległe.

Przenoszenie kątów.

Konstrukcje różnych trójkątów.

Dwusieczna kąta. Konstrukcje różnych kątów.

Powtórzenie wiadomości.

Praca klasowa i jej omówienie.

 

 

 

 

mienić w każdej chwili.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie
    Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Chmielnie, ul. B. Grzędzickiego 28
  • 586842223

Galeria zdjęć